Onderzoek tariefafspraken freelance musici

In navolging op een eerste verkenning voerde Henk Vinken (HTH Research) in 2020 een onderzoek uit naar honorariumrichtlijnen specifiek voor freelance musici. In het project werd de totstandkoming van tariefafspraken in de uitvoeringspraktijk van freelance musici, zowel musici in de klassieke muziek als in de popmuziek, onderzocht. Einddoel was te komen tot een voorstel voor tariefafspraken en een handleiding met de kernzaken waaraan men moet denken, rekenwijzen etc., zodat de werkwijze(n) ook eenvoudig beschikbaar is voor andere (sub)sectoren.
Dit onderzoek sluit aan bij de discussie over Fair Practice, specifiek het toepassen van fair pay in de podiumkunstensector. Er bestaan verschillende cao’s en honorariumrichtlijnen en beloningsnormen in de muzieksector. Deze afspraken zijn in de praktijk niet toereikend om er voor te zorgen dat freelance musici te allen tijde kunnen rekenen op een billijk tarief (fair pay) voor hun diensten. De analyse van de structuur van de muziekwereld van klassieke en popmusici is expliciet onderdeel van dit onderzoek.
Hoofdvragen van het onderzoek:

  • Wat is het doel van tariefafspraken en voor wie gelden die?
  • Waarover moeten de tariefafspraken gaan?
  • Met wie worden de afspraken gemaakt?
  • Hoe moeten de afspraken eruit zien?
  • Welke voorwaarden zijn relevant?

Resultaten
Het onderzoek werd vanaf het beginstadium georganiseerd met behulp van sectorexperts uit beide muzieksectoren, te weten Caroline Cartens en Dorine Schoon voor klassieke muziek en Steijn Koeijvoets en Cedric Muyres voor popmuziek. In november 2020 verscheen het eindrapport met conclusies.
Alle partijen in de klassieke en de popmuziek willen eerlijker tarieven, dat wil zeggen een hogere gage dan er nu betaald worden. Cao’s zijn een referentiepunt voor beide partijen (waarbij pop naar klassiek kijkt), maar er wordt breed gepleit voor ‘een simpele afspraak over een eerlijk tarief’ zodat je gewoon weet ‘wat je per uur kan vragen’. Beide groepen musici willen met tariefafspraken richting podia kunnen communiceren wat een optreden kost. ‘Dan kan je zeggen dat als je als zaal een project wil hebben dat zoveel kost en je niet hoeft te beknibbelen op musici.’

Contactgegevens en meer informatie:
HTH Research i.s.m. Lisa Wolters
Henk Vinken, info@hth-research.nl

Vergelijkbare berichten